Si revisau la memòria del curs 2017-2018, aprovada en el consell escolar de dia 29 de juny de 2018, concretament a la pàgina 17, es pot veure un quadre comparatiu de resultats de tots els nivells, així com revisant tota la memòria als annexos els resultats per grups.

Important recalcar els bons resultats a BATXILLERAT, on anam més de 10 punts per damunt les mitjanes de les IB. En quan a la prova de selectivitat, els resultats, en general han estat pitjors que el curs passat, així i tot un 92% d'aprovats en front d'un 90% de les Illes Balears. La dada rellevant d'aquest curs és que som el centre que tenim el major índex d'èxit educatiu a Batxillerat de totes les IB (percentatge més alt d'alumnat que acaba el batxillerat/relació amb el que el comencen, multiplicat pel resultat de la PBAU-selectivitat ).

Els índexs d'idoneïtat del nostre centre són superiors a la mitjana de les IB. Els resultats dels alumnes que els fan Adaptacions Curriculars són bons, molt per damunt la resta de les Illes, prova de la bona feina d'integració dels docents i alumnat.


Creim que gràcies a l'esforç de tota la comunitat educativa anam per bon camí.