Aquestes són les actes definitives amb els resultats, una vegada resoltes les reclamacions.

Aquelles persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Formació Professional en el termini d'un mes a partir de dia 25 de maig de 2018.