El centre disposa del següents documents generals de consulta: